ထိုင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕ + လည္ရြဲေလးလံုးကၽြန္း ႏွင့္ ျပင္စကၽြန္း

ခရီးစဥ္အက်ဥ္း


ပထမေန႔ - ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလဆိပ္မွႀကိဳဆိုၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္းခရီးစဥ္လည္ပတ္ျခင္း။


ဒုတိယေန႔ - လည္ရြဲေလးလံုးကၽြန္း ႏွင့္ ျပင္စကၽြန္း တို႔သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း။


တတိယေန႔ - ဟိုတယ္တြင္ Check out ျပဳလုပ္ၿပီး ေလဆိပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာျခင္း။

ပထမေန႔ – ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလဆိပ္မွႀကိဳဆိုၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္းခရီးစဥ္လည္ပတ္ျခင္း။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာေသာ ၿမိတ္ကၽြန္းစုခရီးသြား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား Marine Dolphin Travel မွ ေဒသခံခရီးစဥ္ဧည့္လမ္းညႊန္မွ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ လာေရာက္ႀကိဳဆိုပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ ဟိုတယ္တြင္ Check-In ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေဒသခံခရီးစဥ္ဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ အတူ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႔မ ဆိပ္ခံတံတားမွ ထိုင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕သို႔ စက္ေလွျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာပါမည္။


ေကာ့ေသာင္းဆိပ္ကမ္းမွ ရေနာင္းၿမိဳ႕ဆိပ္ခံတံတားသို႔ နာရီ၀က္အၾကာ ေလွစီးႏွင္ၿပီးေနာက္ ရေနာင္းၿမိဳ႕၏ သမိုင္း၀င္ ရေနာင္းၿမိဳ႕ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ပိုင္မင္း၏ သမိုင္း၀င္အိမ္ေတာ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ ႏွင့္ မီးမေလာင္ေက်ာင္းရိွ ရဟႏၱာမေထျမတ္၏ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္၊ လူတုိ႔၏ စြမ္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေရပူစမ္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရးကန္ ႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ တို႔သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ေန႔လည္စာ ကို ၿမိဳ႕တြင္း စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။


ထုိ႔မွတစ္ဆင့္ Shopping ခ်စ္သူ တုိ႔အတြက္ Lotus Super-market, Mekro Supermarket ႏွင့္ Big C Supermarket တို႔တြင္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ပါေသးသည္။ ညေနေစာင္းခ်ိန္တြင္ ရေနာင္ၿမိဳ႕မွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ စက္ေလွျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး ညေန (၀၄း၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္းစားေသာက္ဆုိင္ တြင္ ညေနစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။


အစားအေသာက္ – ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညစာ။


ညအိပ္ – ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္း ဟိုတယ္။


ပထမေန႔ – ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလဆိပ္မွႀကိဳဆိုၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္းခရီးစဥ္လည္ပတ္ျခင္း။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာေသာ ၿမိတ္ကၽြန္းစုခရီးသြား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား Marine Dolphin Travel မွ ေဒသခံခရီးစဥ္ဧည့္လမ္းညႊန္မွ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ လာေရာက္ႀကိဳဆိုပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ ဟိုတယ္တြင္ Check-In ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေဒသခံခရီးစဥ္ဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ အတူ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႔မ ဆိပ္ခံတံတားမွ ထိုင္းႏုိင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕သို႔ စက္ေလွျဖင့္ စတင္ထြက္ခြာပါမည္။


ေကာ့ေသာင္းဆိပ္ကမ္းမွ ရေနာင္းၿမိဳ႕ဆိပ္ခံတံတားသို႔ နာရီ၀က္အၾကာ ေလွစီးႏွင္ၿပီးေနာက္ ရေနာင္းၿမိဳ႕၏ သမိုင္း၀င္ ရေနာင္းၿမိဳ႕ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ပိုင္မင္း၏ သမိုင္း၀င္အိမ္ေတာ္၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ ႏွင့္ မီးမေလာင္ေက်ာင္းရိွ ရဟႏၱာမေထျမတ္၏ ႐ုပ္ကလာပ္ေတာ္၊ လူတုိ႔၏ စြမ္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေရပူစမ္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရးကန္ ႏွင့္ ငါးေမြးျမဴေရးကန္ တို႔သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ေန႔လည္စာ ကို ၿမိဳ႕တြင္း စားေသာက္ဆိုင္တြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။


ထုိ႔မွတစ္ဆင့္ Shopping ခ်စ္သူ တုိ႔အတြက္ Lotus Super-market, Mekro Supermarket ႏွင့္ Big C Supermarket တို႔တြင္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ပါေသးသည္။ ညေနေစာင္းခ်ိန္တြင္ ရေနာင္ၿမိဳ႕မွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ စက္ေလွျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး ညေန (၀၄း၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရိွပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္းစားေသာက္ဆုိင္ တြင္ ညေနစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။


အစားအေသာက္ – ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညစာ။


ညအိပ္ – ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္း ဟိုတယ္။


တတိယေန႔ – ဟိုတယ္တြင္ Check out ျပဳလုပ္ၿပီး ေလဆိပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာျခင္း။


လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ညအိပ္အခန္းမ်ားအတြက္ Check-Out ျပဳလုပ္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေလဆိပ္သုိ႔ ကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္။


အစားေသာက္ – မနက္စာ။


ညအိပ္ – ျပင္ပ၀န္ေဆာင္မႈ။


ပါ၀င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား – ၿမိဳ႔တြင္းခရီးစဥ္အတြက္ Air-Con သီးသန္႔ကား၊ ကားအႀကိဳအပုိ႔ (ဟိုတယ္ ႏွင့္ ေလဆိပ္)၊ (ဟုိတယ္ ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း)၊ (ဟိုတယ္ ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္)၊ ထိုိင္း ျမန္မာ နယ္စပ္ျဖတ္ခန္းခ ႏွင့္ ျဖတ္သန္းခ၊ ထုိင္း ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ စကားျပန္ ဧည့္လမ္းညႊန္၊ စက္ေလွအသံုးျပဳခ (ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ ရေနာင္းၿမိဳ႕)၊ ႏွစ္ေယာက္တစ္ခန္းႏႈန္းျဖင့္ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ခြင့္၊ Speed Boat ေဒသခံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ အစားအေသာက္ (မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ညစာ)၊ သတ္သတ္လြတ္သမားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အခြင့္အေရး၊ ေသာက္ေရသန္၊ အခ်ိဳရည္ ႏွင့္ အေအးဘူးမ်ား၊ ရာသီေပၚအသီးအႏွံ၊ ေကာ္ဖီ ႏွင့္ မုန္႔ပဲသေရစာ၊ အသက္ကယ္၀တ္စံု ႏွင့္ ေရငုပ္ကိရိယာ၊ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ႏွင့္ အေရးေပၚေဆးေသတၱာ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ခရီးသြားအာမခံ။


ျပင္ပ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား – ေလယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ကား လက္မွတ္ အသြားအျပန္၊ GoPro Camera, GoPro Dome & Drone Quad copter ကိုယ္ပိုင္ေဆး၀ါး ကုသစရိတ္မ်ား၊ ေဒသထြက္ လက္ေဆာင္မ်ား၀ယ္ယူမႈမ်ား၊ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ခရီးစဥ္ပယ္ဖ်က္စရိတ္မ်ား၊ေ ဖာ္ျပမထားေသာ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ခရီးစဥ္၀န္ေဆာင္မႈ ျပင္ဆင္စရိတ္မ်ား


ပင္လယ္ကၽြန္းခရီးစဥ္အတြင္း ယူေဆာင္သင့္သည့္ ပစၥည္းမ်ား – ေနေရာင္ျခည္ကာ ခရင္မ္၊ ဦးထုပ္၊ ေနကာမ်က္မွန္၊ ကမ္းေျခ၊ ေက်ာက္တံုးေပၚႏွင့္ ေတာထဲသို႔သြားလာရာတြင္ အဆင္ေျပေစႏုိင္မည့္ ဖိနပ္မ်ား၊ ေရကူး၀တ္စံု၊ အ၀တ္အစားအပိုမ်ား၊ မ်က္ႏွာ သုတ္ပ၀ါ၊ ကင္မရာ စသည့္တို႔ႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား။


မွတ္ခ်က္ – ခရီးစဥ္သည္ လူအမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ သြားရေသာခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရအတက္အက်၊ မိုးေလ၀သအေျခအေန ႏွင့္ ထင္မွတ္မထားေသာ စက္ယႏၱရားအေျခအေနတို႔အေပၚ မူတည္၍ အေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္ပါသည္။


ပင္လယ္ကၽြန္းခရီးသည္ အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၊ အသက္ ၆၀ အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊ ခြဲစိတ္ခန္း၀င္ထားသူမ်ား ႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။


ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Marine Dolphin Travel & Tours, Myeik

No.461, Kant Kaw Str, Kan Khaung Qtr, Myeik Township, Tanintharyi Region, Myanmar

(+95) 0 9 45 999 000 7 (Viber), (+95) 0 9 4 55 2 666 48 (Viber), (+95) 0 9 7777 999 09 (Office)

www.marinedolphinmyanmar.com

Myeik Tour, Marine Dolphin Travel and Tours

Translate »